Svet-Stranek.cz
Dětský domov Příbor

Dokumentace:

Dokumentace

Vnitřní řád
VNITŘNÍ ŘÁD

1. Charakteristika a struktura zařízení:

a) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, případně též číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení

Název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
Adresa: Masarykova 607, 742 58 Příbor
Telefon/fax: 556 725 103
E-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz
Web: www.detskydomovpribor.freepage.cz

b) organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízeníc) charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

Dětský domov

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.


Školní jídelna

Školní jídelna je nedílnou součástí dětského domova a zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců.


d) personální zabezpečení

Ředitel
Zástupkyně ředitele – vedoucí vychovatelka
Vychovatelky, vychovatelé (8)
Asistentky pedagoga (4)
Účetní
Sociální pracovník
Vedoucí školní jídelny
Kuchařky (2)
Údržbář
Uklízečka


e) organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

Spolupráci s osobami zodpovědnými za výchovu zabezpečuje zejména sociální pracovník, vychovatelé, zástupkyně ředitele a ředitel dětského domova.


2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí:
(Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení a spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty, spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty, zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení.)

V rodinné skupině ředitel zařízení zajišťuje denní péči o děti způsobem obdobným jako v rodině, a to pedagogickými pracovníky. Noční služba v zařízeních je zajišťována zpravidla pedagogickými pracovníky a dbá o bezpečnost dětí v nočních hodinách zpravidla od 21 do 8 hodin. Noční služba může podle potřeby též zajišťovat pomoc dětem při hygienické obsluze a jejich sebeobsluze, při oblékání a přípravě na odchod z budovy, při péči o nemocné děti, při doprovodu dětí k lékařskému vyšetření apod. Počet zaměstnanců zajišťujících noční službu a jejich složení z hlediska počtu mužů a žen stanoví ředitel zařízení s přihlédnutím k provozním podmínkám zařízení a jeho aktuální situaci.

Postup v případech zásadní důležitosti pro život dítěte, zejména souvisejících s přípravou dítěte na budoucí povolání, s lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizací ve zdravotnickém zařízení, ředitel zařízení předem projedná se zákonnými zástupci, popřípadě také s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel zařízení o něm bezodkladně písemně informuje osoby odpovědné za výchovu. Ve věci přípravy na budoucí povolání ředitel zařízení respektuje názor dítěte, je-li to možné. Pokud není možné respektovat názor dítěte ve věci přípravy na budoucí povolání, vyžádá si ředitel zařízení stanovisko školy, kterou dítě navštěvuje, a vyjádření psychologa nebo speciálního pedagoga-etopeda, a rozhodne se zřetelem k těmto vyjádřením.
Do zařízení se přijímají děti výhradně prostřednictvím DDÚ v Bohumíně.

Při příjmu dítěte převezme sociální pracovník nebo jiná pověřená osoba tyto materiály:
 pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu o nařízení ústavní výchovy
 osobní list
 rodný list
 občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas
 školní vysvědčení a výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky
 průkaz zdravotní pojišťovny
 očkovací průkaz
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do dětského domova ne starší 3 dnů
 písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte
Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí umísťující jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.

Zaměstnanec určený ředitelem zařízení zajistí převzetí dokumentace dítěte a provede s dítětem vstupní pohovor. Seznámí dítě s vnitřním řádem zařízení, s právy a povinnostmi dítěte, s organizací a s režimem zařízení, zařadí dítě do rodinné skupiny, přidělí mu lůžko, osobní skříňku a osobní potřeby.
Pedagogický pracovník určený ředitelem zařízení zpracuje program rozvoje osobnosti dítěte na základě komplexní diagnostické zprávy. Zpráva je zpracována ve spolupráci s odborným zaměstnancem diagnostického ústavu, který nejméně dvakrát ročně ověřuje účelnost a výsledky výchovně vzdělávací činnosti v zařízení. Současně ředitel zařízení zajistí, aby se s programem seznámili všichni pedagogičtí pracovníci zařízení.
Jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení, může být dítě přemístěno do jiného zařízení.

Přemístit dítě do jiného zařízení lze jen po schválení příslušného diagnostického ústavu:
 na základě vlastního podnětu diagnostického ústavu
 na základě odůvodněné písemné žádosti dítěte
 na základě odůvodněné písemné žádosti zákonných zástupců dítěte
 na základě odůvodněné písemné žádosti orgánu sociálně právní ochrany dítěte
 na základě odůvodněné písemné žádosti dětského domova

Zdůvodněný požadavek na přemístění dítěte projedná zařízení s diagnostickým ústavem v Bohumíně. Změnu pobytu nahlásí sociální pracovník příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí, příslušnému soudu a zákonnému zástupci dítěte. Při přemístění se předá potřebná dokumentace dítěte a současně i věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte.


Propouštění dětí:

Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení
a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo neprodloužil předběžné opatření,
b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci,
e) po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé.

Ředitel zařízení je povinen předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte.

Propuštění dítěte sociální pracovník neprodleně oznámí:
 spádovému diagnostickému ústavu (DDÚ Bohumín)
 orgánu sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte
 příslušnému soudu
 ošetřujícímu lékaři

Do dětského domova se nepřijímají děti a klienti,
a) kteří trpí nemocí v akutním stádiu, včetně psychiatrického onemocnění, nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči,
b) kteří jsou bacilonosiči, nebo
c) kterým bylo uloženo karanténní opatření.

Zdravotnické zařízení je povinno vyhovět žádosti ředitele zařízení o vyšetření, zda dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a podle závěru lékaře poskytnout dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Občanský soudní řád).


3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení:

a) organizace výchovných činností

Výchovná činnost v dětském domově je realizována pedagogickými pracovníky, kteří vytvářejí podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjejí citovou stránku jeho osobnosti a umožňují aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
Základní dokumentací je Roční plán výchovně vzdělávací činnosti, který je vypracován vychovateli pro daný školní rok, následně je schválen pedagogickou radou a ředitelem dětského domova.


b) organizace vzdělávání dětí

Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.


c) organizace zájmových činností

Děti se účastní zájmových činností organizovaných dětským domovem, rovněž se mohou děti aktivně podílet na plánování těchto zájmových činností formou spolupráce s vychovateli při sestavování Týdenních programů výchovně vzdělávací činnosti. Děti mohou také využívat služeb organizací nabízejících zájmové činnosti pro děti v katastru města Příbor.


d) systém prevence sociálně patologických jevů

Systém prevence sociálně patologických jevů je rozpracován v dokumentu Minimální preventivní program metodikem prevence sociálně patologických jevů na období jednoho školního roku. Jednotlivé výchovně vzdělávací aktivity probíhají na základě začlenění jednotlivých témat do Týdenních programů výchovně vzdělávací činnosti. Prevence sociálně patologických jevů probíhá také formou přednášek a akcí organizovaných externími spolupracovníky.


4. Organizace péče o děti v zařízení:

a) zařazení dětí do rodinných skupin
Děti se do rodinných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.

b) kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky
V dětském domově není bytová jednotka.

c) ubytování dětí

Pro provoz rodinné skupiny v dětském domově zřizovatel zařízení zajišťuje:

 řádné prostorové podmínky (Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých), jimiž jsou obývací pokoj, ložnice dětí, kuchyňka, sociální zařízení,

 vnitřní vybavení (Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých), kterým je zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, hraček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně,

 podmínky pro osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid (Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).


d) materiální zabezpečení
Dětský domov zajišťuje materiální podmínky, jimiž jsou zejména prádlo, ošacení a obuv, běžné domácí elektrické přístroje, potřeby pro vzdělávání, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační činnost, pro cestování.

e) finanční prostředky dětí
Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo na informace o stavu svých úspor či pohledávek. Ředitel dětského domova má právo vyzvat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech. Pracovníci dětského domova zřizují v odůvodněných případech dětem vkladní knížky či osobní účty. Na vkladní knížky či osobní účty dětí se ukládají přeplatky sirotčích důchodů, přeplatky sociálních dávek a případné jiné náhrady, které patří dětem.
Vkladní knížky vede sociální pracovník. Jakýkoliv pohyb na vkladních knížkách je neprodleně dokládán účetní zařízení. Inventarizace vkladních knížek probíhá dle příslušných směrnic.

f) systém stravování
Nedílnou součástí dětského domova je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců. V dětském domově mohou zaměstnanci zajišťovat stravování za pomoci dětí obdobně jako v rodině, zejména snídaně, svačiny, celodenní stravování o víkendech, v době svátků apod., s tím, že současně mohou provádět nákup potravin, a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Organizace a finanční zabezpečení zajištění, výroby a výdeje stravy probíhá dle příslušných směrnic.

g) postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení

V dětském domově je nepřetržitý celoroční provoz. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu ministerstva a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení.

h) postup v případě útěku dítěte ze zařízení

V případě útěku dítěte z dětského domova, z akce pořádané dětským domovem, nenávrat ze školy, vycházky či dovolenky či jiná forma útěku je neprodleně řešena vychovatelem ve službě, který postupuje dle příslušné směrnice.


5. Práva a povinnosti dětí:

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo:
- na zajištění plného přímého zaopatření,
- na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
- na respektování lidské důstojnosti,
- na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,
- na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,
- na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,
- být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona (Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů), bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu,
- účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově,
- obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat,
- vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,
- požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,
- být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,
- na informace o stavu svých úspor či pohledávek,
- na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,
- přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob odpovědných za výchovu a dalších blízkých osob, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově,
- opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově.

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost:
- dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,
- dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,
- hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo,
- poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,
- předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,
- podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

Na zletilé nezaopatřené osoby po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením se vztahují všechna práva a povinnosti s výjimkou ustanovení hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustily nebo se do něj nevrátily.


a) systém hodnocení a opatření ve výchově

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat.
Hodnocení dítěte je slovní, průběžné, následné a je pedagogickými pracovníky zaznamenáváno do osobního spisu dítěte. Dítě je s tímto hodnocením seznamováno na skupinovém sezení případně při individuálním pohovoru.

(1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto vnitřním řádem může být dítěti
a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,
b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném zákonem č. 109/2002 Sb.,
c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu tří měsíců.
d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení,
e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,
f) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

(2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

(3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti
a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,
b) udělena věcná nebo finanční odměna,
c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem č. 109/2002 Sb.,
d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda;

(4) Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.


b) kapesné, osobní dary a věcná pomoc

(1) Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce
a) 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 120 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 210 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 300 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu,
nejméně však dvě třetiny částky podle písmen a) až d).

(2) Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.
(3) Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

(4) Kapesné se v rámci limitů stanovených v odstavci (1) rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení.

Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení osobní dary k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem, a to až do výše odpovídající částce:
- 1 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
- 1 150 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
- 1 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
- 1 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu.
Osobní dar lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku.
Osobní dary se poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů dosažení zletilosti nebo dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací.


c) organizace dne - pracovní dny

5.00 – 7.30 – individuální budíčky učňů a středoškoláků, buzení dětí navštěvujících MŠ a ZŠ, osobní hygiena, snídaně, úklidy osobních věcí, odchody do škol

7.45 – 15.30 – vyučování, individuální návraty ze škol, příprava na vyučování, osobní volno

11.30 – 14.00 – výdej obědů

15.30 – 16.00 – svačina

16.00 – 17.30 – volnočasové a zájmové činnosti dětí, vycházky, osobní volno

17.30 – 18.00 – večeře

18.00 – 20.00 – úklidy osobních věcí a rodinných skupin, příprava na další den, hodnocení dne, osobní hygiena, osobní volno

20.00 – 21.00 – druhá večeře, osobní volno

21.00 – večerka (možnost úpravy večerky dle rozhodnutí vychovatele či asistenta vychovatele ve službě)organizace dne - volné dny

8.30 – 9.00 – buzení dětí, osobní hygiena

9.00 – 9.30 – snídaně

9.30 – 11.30 - volnočasové a zájmové činnosti dětí, osobní volno

11.30 – 12.00 – oběd

12.00 – 15.30 - volnočasové a zájmové činnosti dětí, osobní volno

15.30 – 16.00 – svačina

16.00 – 18.00 - volnočasové a zájmové činnosti dětí, osobní volno

18.00 – 18.30 – večeře

18.30 – 20.00 - úklidy osobních věcí a rodinných skupin, volnočasové a zájmové činnosti dětí, osobní hygiena, osobní volno

20.00 – 21.00 – druhá večeře, osobní volno

21.00 – večerka (možnost úpravy večerky dle rozhodnutí vychovatele či asistenta vychovatele ve službě)

d) pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení)

Dítě má právo opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. Rozsah a četnost vycházek, celodenních vycházek a mimořádných vycházek je stanoven příslušnou směrnicí.

Ředitel ústavního zařízení může jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti, které je v ústavním zařízení umístěno na základě předběžného opatření nebo rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Tato doba, může být prodloužena, jde-li o pobyt u těchto osob, na základě písemného souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Bylo-li dítě umístěno v takovém ústavním zařízení na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, lze povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností musí obsahovat určení osob, u nichž bude dítě pobývat, délku pobytu dítěte mimo ústav, na kterou se souhlas vydává, a místo pobytu dítěte.

Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem.
Ředitel zařízení je oprávněn zrušit přechodné ubytování, jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen.


e) kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty, předávání věcí)

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní), a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv.

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány.


f) spoluspráva dětí

Děti jednotlivých rodinných skupin si volí zpravidla na období jednoho školního roku svého zástupce z řad dětí, který je pověřen skupinou ke komunikaci se zástupci z řad zaměstnanců zařízení, zpravidla ředitelem nebo jím pověřenou osobou. Na pravidelných schůzkách jsou projednávány požadavky a připomínky jednotlivých rodinných skupin k provozu zařízení. Děti spolu s vychovateli mohou spoluorganizovat život v rodinné skupině, podílet se na tvorbě týdenního plánu, kdy vychovatel vhodně zvolenými metodami, formami a pracovními postupy koordinuje jejich nápady a názory. Po skončení výchovného bloku mohou děti hodnotit splnění stanovených cílů i své chování a vytýčit si cíle a úkoly pro další období. Děti se prostřednictvím účasti spolusprávy ve stravovací komisi mohou podílet na tvorbě jídelníčku.


g) podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení.


h) smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.

i) postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům

Žádosti, stížnosti a návrhy lze podávat ústně nebo písemně přímo řediteli dětského domova, případně zástupkyni ředitele, sociálnímu pracovníkovi nebo skupinovému vychovateli. O průběhu vyřizování těchto podání se vede evidence. Pokud dítě požaduje předat podání příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnanci dětského domova zabezpečí, aby tato písemnost byla odeslána nejpozději v následující pracovní den po jejich převzetí pracovníkem zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. Tato podání jsou evidována v jednacím protokolu.


6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

Zákonní zástupci dítěte mají právo:
a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,
b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření,
c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,
e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte mimo dětský domov

Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají zejména povinnost:
a) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci:
 pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu o nařízení ústavní výchovy
 osobní list
 rodný list
 občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas
 školní vysvědčení a výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky
 průkaz zdravotní pojišťovny
 očkovací průkaz
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do dětského domova ne starší 3 dnů
 písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte

Není-li možno ze závažných důvodů předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí umísťující jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.

b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případě schváleného pobytu dítěte u zákonných zástupců či jiných osob mimo dětský domov nebo při zrušení ústavní výchovy popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup,

c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,

d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy,
e) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši:
 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
 120 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
 210 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
 300 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu,
f) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.
Práva podle písmen c), d) a e) a povinnosti podle písmen a), b), c) a d) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu.


7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení:

(1)Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení (dále jen "příspěvek"). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku:
1. ze sirotčího důchodu dítěte oboustranně osiřelého, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 30 % příjmů,
2. z příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % částky:
a) 1 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 150 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 1 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 1 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu
a to až do této výše,
3. rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a stanoveným příspěvkem hradí rodiče.
4. na nezaopatřené osoby se ustanovení bodů 1 až 3 použijí obdobně.


Příspěvek za kalendářní měsíc se určí jako součin příspěvkové základny a příspěvkového koeficientu.

(2) Příspěvková základna činí
a) 1 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 150 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 1 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 1 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu
v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud příspěvek hradí dítě nebo nezaopatřená osoba podle odstavce 1. V případě, že se přídavek na dítě zařízení nevyplácí, zvyšuje se příspěvková základna o součin příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu 0,3.

(3) Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku.

(4) Příspěvkový koeficient se změní v závislosti na změně úhrnného indexu spotřebitelských cen zjištěného Českým statistickým úřadem, pokud tento index vzroste alespoň o 3 %, tak, aby se změna příspěvku v procentech rovnala změně indexu v procentech. Podmínka vzrůstu úhrnného indexu spotřebitelských cen se posuzuje vždy k 31. prosinci za období předcházejícího kalendářního roku.

(5) Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.

(6) Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů, pokud rodič doloží, že jeho příjem nebo příjem společně s ním posuzovaných osob po zaplacení příspěvku bude nižší než 1,5násobek životního minima, stanoví se příspěvek v takové výši, aby 1,5násobek životního minima zůstal zachován. Pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, příspěvek se nestanoví. Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 6 měsíců prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.

(7) Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Ředitel zařízení rozhodne o nové výši příspěvku s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy Český statistický úřad zveřejní změnu úhrnného indexu spotřebitelských cen.

(8) Za příjmy a za společně posuzované osoby se pro účely tohoto zákona považují započitatelné příjmy a společně posuzované osoby podle § 4, 6 a následující zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, a to pouze prostřednictvím Dětského domova a Školní jídelny, Příbor, Masarykova 607, příspěvkové organizace (odvolání je nutno zaslat nebo osobně předat v zařízení).


8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví:

Do dětského domova nemá povolen vstup cizí osoba bez souhlasu ředitele a doprovodu zaměstnance dětského domova, ani zde nikdo bez jeho souhlasu nesmí provádět šetření neúřední povahy. Každá osoba, která je o to požádána, je povinna se legitimovat pro určení totožnosti. Všechny osoby jsou zapisovány do Knihy návštěv. Při výchovném procesu zajišťuje bezpečnost dětí vychovatel. Ve výjimečné situaci pak i ostatní pracovníci dětského domova. Vychovatel musí předvídat nebezpečí, před zahájením činnosti provést poučení dětí o rizicích, bezpečnosti při prováděných činnostech, o první pomoci, poučení zapsat do dokumentace a dát jej dětem podepsat.
Doprovod dětí do MŠ zajišťují pedagogové, do základních a středních škol děti doprovod nemají. Doprovod do zdravotnických zařízení zajišťují pedagogové či další pověření zaměstnanci dětského domova.
Děti mají volný přístup pouze do prostor své rodinné skupiny. Jsou vychovatelem skupiny písemně poučeny o zásadách bezpečného chování v kuchyni a obsluze elektrických spotřebičů (pračka, mikrovlnná trouba apod.). Děti dodržují stanovená pravidla, pokud není určeno jinak, v kuchyni děti nesmějí samostatně hospodařit bez dohledu vychovatele.
Vychovatelé v rodinné skupině mohou přijmout opatření k zamykání pokojů dětí.
Děti nemají povolen volný přístup bez souhlasu pedagoga nebo jiného zaměstnance dětského domova do prostor ostatních rodinných skupin, vychovatelny, kanceláří, kuchyně ŠJ, kotelny, skladů, sklepních prostor a na střechu dětského domova. Na zahradu dětského domova mají děti povolen vstup pouze s vědomím, dohledem či dozorem vychovatele ve službě.


a) zdravotní péče a zdravotní prevence

Všichni zaměstnanci dětského domova se podílejí na vytváření správných zdravotních a hygienických návyků dětí, průběžně kontrolují zdravotní stav a u malých dětí sami zabezpečují zejména dodržování pravidel osobní hygieny.
Děti mají povinnost chránit své zdraví, nosit zdravotní pomůcky dle předpisu lékařů, neohrožovat sebe ani ostatní děti kouřením, alkoholem či jinými návykovými látkami, nedodržováním léčebného režimu, respektovat rady a pokyny pracovníků dětského domova.
S léky a zdravotnickým materiálem manipulují výhradně pedagogičtí pracovníci dle pokynů lékaře. Osoba, která vyzvedne léky u lékaře nebo v lékárně, obaly léků viditelně označí jménem dítěte, kterému jsou určeny, a uloží je do lékárničky ve vychovatelně. Provede záznam do knihy denní evidence zařízení, kde uvede intervaly podávání léků.


b) prevence rizik při pracovních činnostech

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví se všichni musí řídit Metodickým pokynem MŠMT k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a dalšími vnitřními směrnicemi a řády, které jsou součástí dokumentace dětského domova. Dětský domov má smluvně zajištěnou spolupráci s dodavateli zprostředkovávajícími poradenství v oblasti BOZ dětí, BOZP a PO.

c) postup při úrazech dětí

V případě úrazu postupuje pracovník, který jej zjistil tak, že poskytne bezodkladně první pomoc v rámci svého vzdělání a schopností. Pokud je potřeba, zajistí dohled nad ostatními dětmi a zajistí ošetření zraněného dítěte v příslušném zdravotnickém zařízení, případně povolá pohotovost s lékařem (155).
Záznam o úraze je proveden bezodkladně v souladu s platnou legislativou a dle příslušných směrnic.
Dozor nad nemocnými dětmi koná dle pokynů lékaře vychovatel, asistentka pedagoga nebo jiný pověřený zaměstnanec.


d) postup při onemocnění dětí

V případě zjištění příznaků nemoci u dítěte poskytne vychovatel ve službě neprodleně potřebnou péči nebo kontaktuje zdravotnické zařízení, přivolá lékařskou pomoc nebo zabezpečí odvoz a doprovod dítěte k lékaři.e) postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

Při intoxikaci alkoholem či jinými návykovými látkami dle stavu dítěte jej pedagog, který intoxikaci zjistil, (případně po poradě s vedoucí vychovatelkou či ředitelem dětského domova) buď osobně převeze do nejbližšího zdravotnického zařízení nebo zavolá rychlou lékařskou pomoc (155). Následná opatření budou projednána na nejbližší nebo mimořádné pedagogické radě. Stejný postup použije při sebepoškozování či sebevražedném pokusu dítěte. Pokud lékař, který dítě stabilizuje, nezajistí vyšetření dítěte u psychiatra, učiní tak vychovatel, a to v nejbližším možném termínu.
Pokud je dítě agresivní tak, že ohrožuje zdraví a životy sebe či jiných a pro zklidnění nestačí přítomnost a výchovné působení vychovatele, požádá ten o zásah rychlou lékařskou pomoc. Zasahující lékař rozhodne o dalším postupu. V případě, že byla napadena jiná osoba, případně byla způsobena škoda na majetku, zajistí vychovatel zásah Policie ČR (158). Pokud dítě není hospitalizováno, i zde vychovatel v nejbližším možném termínu zajistí psychiatrické vyšetření.
Výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka nebo zdravotnického zařízení zajišťuje pro děti sociální pracovník.
V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, je v areálu dětského domova dle § 8 odst. 1, písm. b) a odst. 2) zakázáno kouřit a dle § 12 odst. g) podávat alkoholické nápoje. Podle § 9 odst. 2) může pracovník dětského domova požádat policii ČR o zákrok směřující k dodržení zákazu, pokud jej některá osoba zdržující se v areálu nedodržuje.


9. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád je k dispozici v kanceláři ředitele, ve vychovatelně a v každé rodinné skupině. Vychovatelé všech rodinných skupin jsou povinni s tímto vnitřním řádem prokazatelným způsobem seznámit děti, a to do deseti dnů po jeho zveřejnění, následně pak nejméně jednou ročně na začátku školního roku.
Při příchodu nového dítěte zajistí skupinový vychovatel seznámení dítěte s vnitřním řádem bezodkladně a průkazně.
Vychovatelé nebo sociální pracovník upozorní osoby odpovědné za výchovu při návštěvě dětského domova, že mají vnitřní řád k dispozici na výše uvedených místech.

Nabytím platnosti tohoto vnitřního řádu se ruší platnost předchozího vnitřního řádu.

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění, tj. 1. 9. 2009


V Příboře dne 31.8.2009

Mgr. Petr Augustinský
ředitel
návštěvníků stránky
celkem34 417