Svet-Stranek.cz
Dětský domov Příbor

Rozbor hospodaření 2012:

Rozbor hospodaření 2012

Rozbor hospodaření – výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření. Vyhodnocení účelových prostředků.

Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele

Název Čerpáno
Provozní dotace celkem 8 695 000,00
z toho:
Přímé náklady na vzdělávání 6 764 000,00
Prostředky na platy pedagogů 3 206 000,00
Prostředky na platy nepedagogů 1 795 000,00
Zákonné odvody 1 700 000,00
FKSP 50 000,00
ONIV – náhrady DpN 10 959,00
ONIV 2 041,00
Provozní náklady 1 727 000,00
Krytí odpisů ÚZ 00205 104 000,00

Účelové prostředky na úhradu nákladů spojených s dezinsekcí ÚZ 00203 100 000,00

V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení přímých nákladů na vzdělávání o 317tis. Kč, což ale nemělo vliv na chod zařízení.
Příspěvek na provoz byl v celkovém objemu vyšší, kdy zařízení byly poskytnuty prostředky na úhradu nákladů spojených s dezinsekcí ve výši 100tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na dezinsekci, malování poškozených prostorů po dezinsekci, odvoz odpadu spojeného s dezinsekcí, čisticí prostředky a drobný materiál a na nákup nových lůžkovin a matrací.
Všechny výnosy od zřizovatele byly vyčerpány.

B.2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat

Celkový počet zaměstnanců : 20
Z toho pedagogičtí pracovníci : 10
ostatní pracovníci : 10

Celkové mzdové náklady za organizaci v roce 2012 jsou 5 001 000,00 Kč. Z toho pedagogové 3 206 000,00 Kč a ostatní pracovníci 1 795 000,00 Kč.

Průměrný plat 2011 Průměrný plat 2012
Pedagogičtí pracovníci 26 917,00 26 717,00
Ostatní pracovníci 15 909,00 14 958,00

Zaměstnancům byly poskytnuty náhrady za DpN v celkové částce 10 959,00 Kč z toho pedagogům 6 865,00 Kč a ostatním zaměstnancům v částce 4 094,00 Kč.

B.3. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Organizaci byla zřizovatelem poskytnuta účelová investiční dotace do IF ve výši 1 395 866,00 Kč a to na akce „ Rekonstrukce střechy“ – 1 126 384,90 Kč a „ Rekonstrukce kotelny“ – 269 481,00 Kč.

Rekonstrukce kotelny

Firma „Luky“ – montáž a dodávka kotelny 269 481,10

Poskytnutá dotace 269 481,10

Rekonstrukce střechy

Brücknerprojekt s.r.o. Projektová dokumentace 43 200,00
VSF Novotný s.r.o. Materiál a práce-rek. střechy 540 000,00
VSF Novotný s.r.o. Konečná faktura-rek. střechy 506 964,90
Brücknerprojekt s.r.o. Autorský dozor 12 000,00
Ing. Tomáš Horák Stavební dozor 19 900,00
Brücknerprojekt s.r.o. Dodání PBŘ, včetně vyjádření 4 320,00
Celkem čerpáno 1 126 384,90
Poskytnutá dotace 1 126 384,90


Rozbor příjmů z vlastní činnosti

Účet Název účtu Částka
602.0505 Stravné zaměstnanci 79 661,00
602.0520 Předpis ošetřovné děti 131 828,00
602.0521 Předpis výživné děti 20 400,00
648.0300 Čerpání fondů – dary 166 395,32
649.0330 Předpis přídavky na děti 131 800,00
649.0335 Náhrady ZP očkování dětí 3 750,00
649.0401 Nadační příspěvky na akce dětí 28 807,00
662.xxxx Úroky banka 221,27

Výnosy z vlastní činnosti celkem 562 862,59

Vzhledem k povaze příjmů organizace – stravné zaměstnanci, ošetřovné dětí, přídavky na děti apod. nelze jejich výši ani hodnocení možnosti jejich opakování objektivně posoudit.

B.5. Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku

Přímé náklady ÚZ 33353
Účet Název účtu Částka
521.0300 Hrubé mzdy pedagogové 3 206 000,00
521.0400 Hrubé mzdy ostatní 1 795 000,00
521.0600 DpN pedagogové 6 865,00
521.0607 DpN ostatní 4 094,00
524.0300 SP organizace pedagogové 801 158,00
524.0307 SP organizace ostatní 448 752,00
524.0400 ZP organizace pedagogové 288 537,00
524.0407 ZP organizace ostatní 161 553,00
525.0500 Zákonné pojištění zaměstnanců 2 041,00
527.0300 FKSP pedagogové 32 009,00
527.0307 FKSP ostatní 17 991,00
Celkem čerpání ÚZ 33353 6 764 000,00

Náklady z příspěvku zřizovatele ÚZ 1
Účet Název účtu Částka rok 2011 Částka rok 2012
501 Spotřeba materiálu 906 724,60 832 338,06
502 Spotřeba energií 409 521,09 345 133,35
511 Opravy a udržování 55 207,00 28 086,00
512 Cestovné 8 848,00 54 559,00
518 Ostatní služby 294 449,31 372 704,59
524 SP organizace pedagogové 0 348,00
525 Zákonné pojištění zaměstnanců 0 19 570,00
527 FKSP pedagogové a prev.prohl. 0 3 904,00
528 Ochranné pracovní pomůcky 0 1 034,00
531 Daň silniční 1 200,00 2 125,00
538 Ostatní poplatky 50,00 551,00
551 Odpisy 0 18 470,00
558 Drobný dlouhodobý majetek 0 48 057,00
Celkem čerpání ÚZ 1 1 676 000,00 1 727 000,00

Oproti roku 2011 došlo k mírnému nárůstu čerpání prostředků na provoz, což bylo způsobeno převážně faktem, že prostředky ONIV byly pokráceny a bylo třeba z prostředků na provoz pokrýt cestovné zaměstnanců, zákonné pojištění zaměstnanců a také odpisy majetku u kterých došlo k navýšení z důvodu rekonstrukce střechy a kotelny.
Naopak pokles je sledován u účtu 502 – spotřeba energií, kde se zřejmě projevila vhodná volba dodavatelů plynu a elektřiny.

Náklady z dotace na dezinsekci ÚZ 00203
Účet Název účtu Částka
501.0500 Všeobecný materiál 2 457,00
501.0528 Drobný majetek pod stanovenou hranici 13 898,00
501.0555 Ostatní materiál po dezinsekci 4 370,00
511.0455 Výmalba po dezinsekci 18 000,00
518.0450 Odvoz odpadu po dezinsekci 6 945,00
518.0555 Dezinsekce 42 410,00
558.0400
Drobný dlouhodobý majetek 11 920,00
Celkem čerpání ÚZ 00203 100 000,00
Všechny poskytnuté prostředky na náklady spojené s dezinsekcí byly vyčerpány v souladu s jejich určením.

Náklady z prostředků organizace ÚZ 5
Účet Název účtu Částka rok 2011 Částka rok 2012
501 Spotřeba materiálu 34 203,00 175 903,59
511 Opravy a udržování 0 13 200,00
518 Ostatní služby 162 994,45 199 686,00
521 Hrubé mzdy 25 356,00 0
524 Sociální a zdravotní pojištění 8 622,00 0
527 FKSP a preventivní prohlídky 558,80 0
528 Jiné sociální náklady 125 703,00 104 747,00
549 Ostatní náklady 256 149,43 1 093,00
551 Odpisy 10 164,00 0
569 Poplatky bance 10 257,00 0
558 Drobný dlouhodobý majetek 0 68 233,00
Celkem čerpání ÚZ 5 634 007,68 562 862,59

U nákladů z prostředků organizace došlo oproti roku 2011 k nárůstu v oblasti spotřeby materiálu – účet 501 a to hlavně v položce nákup potravin, kde došlo ke zvýšení sazby DPH.
V roce 2011 byly prováděny opravy v účetnictví za předchozí účetní období, což v roce 2011 ovlivnilo účet 549. V roce 2012 jsou na účtu 549 zachyceny jen skutečné náklady ( pojištění bankovního účtu a běžnou opravu).

Výsledek hospodaření
Organizace se v roce 2012 snažila dodržovat vyrovnaný rozpočet a tím dosáhla stejně jako v roce předchozím výsledek hospodaření 0.

Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření
Fond odměn
Počáteční stav 3 768,00
Tvorba z HV 2011 0
Čerpání 0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 3 768,00
Fond je kryt peněžními prostředky.

Rezervní fond
Počáteční stav - 413 0
Tvorba z HV 2011 0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 0
Počáteční stav - 414 60 860,32
Tvorba - poskytnuté dary 105 535,00
Čerpání dary 166 395,32
Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 0

Investiční fond
Počáteční stav 436 242,64
Tvorba – odpisy majetku 122 470,00
Investiční dotace od zřizovatele 1 395 866,00
Čerpání investiční dotace 1 395 866,00
Zůstatek k 31. 12. 2012 558 712,64
Investiční fond je kryt pohledávkami za ošetřovné a výživné.

FKSP
Počáteční stav 48 381,78
Tvorba 50 120,00
Čerpání stravné 15 071,00
Čerpání sport.a kult. akce 2 200,00
Čerpání penzijní připojištění 35 400,00
Zůstatek k 31. 12. 2012 45 830,78

Fond FKSP je kryt finančně a pohledávkami za zaměstnanci.

Závodní stravování zaměstnanců organizace
Závodní stravování zaměstnanců DD je zajišťováno vlastní školní jídelnou při DD. Celková cena obědu je 37,00 Kč, z čehož 30,00 Kč hradí zaměstnanec a 7,00 Kč je příspěvek z FKSP. Vzhledem k tomu, že DD má nepřetržitý provoz je stravování zaměstnanců zajištěno i v době prázdnin.

Péče o spravovaný majetek
Informace o nemovitém majetku
Organizace má v evidenci budovu a stavbu v pořizovací ceně 10 174 866,00 Kč, příjezdovou komunikaci v pořizovací ceně 40 900,00 Kč, bazén v pořizovací ceně 44 059,00 Kč a plot trubkový v pořizovací ceně 29 060,00 Kč. Dále pak pozemky v pořizovací ceně 557 873,00 Kč.
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku
Organizaci byla poskytnuta účelová investiční dotace do IF ve výši 1 395 866,00 Kč na rekonstrukci střechy ( 1 126 384,90 Kč ) a rekonstrukci kotelny ( 269 481,10 Kč ).
Informace o pojištění majetku
Pojištění spravovaného majetku zajišťuje zřizovatel a v uplynulém roce nebyla hlášena žádná pojistná událost na majetku.
Informace o inventarizaci majetku
Inventarizace proběhla v souladu s platnými předpisy a dle příkazu ředitele organizace. Veškerá dokumentace související s průběhem inventarizace je uložena u účetní DD. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěrečná inventarizační zpráva ústřední inventarizační komise
o výsledku inventarizace k 31.12.2012

1. Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2012 v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla provedena na základě příkazu ředitele organizace ze dne 3. 12. 2012.

2. Ústřední inventarizační komise a dvě dílčí inventarizační komise byly jmenovány ředitelem Dětského domova a Školní jídelny, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace dne 3. 12. 2012, kdy zároveň proběhlo:

• Proškolení členů ÚIK a DIK
• Stanovení termínů provedení inventarizací ( plán inventur )
• Rozsah, způsob provedení a druh inventarizací
Ústřední inventarizační komise byla jmenována ve složení:
Předseda ÚIK: Marcela Stonawská
Členové ÚIK: Kamil Malohlava
Mgr. Jana Dětská
3. Fyzická inventura majetku organizace, peněžních prostředků, cenin, materiálových zásob ve skladě školní jídelny a ve skladě čisticích prostředků byla provedena ke dni 31. 12. 2012.
Dokladová inventura pohledávek, závazků, fondů a zůstatků ostatních rozvahových a podrozvahových účtů byla provedena ke dni 31. 12. 2012.
Místem provedení inventarizace je Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace a jedná se o inventarizaci periodickou.
Způsob provedení inventarizace: fyzická a dokladová.
Termín pro předání inventurních soupisů z fyzických inventur k porovnání se skutečným stavem byl stanoven na 18. 1. 2013.
Termín pro předání inventurních soupisů z fyzických inventur s již odsouhlasenými stavy s účetnictvím byl stanoven na 24. 1. 2013.
Termín pro předání inventurních soupisů z dokladové inventury byl stanoven na 29. 1. 2013.
Předání dokladů k proúčtování zúčtovatelných rozdílů byl stanoven na 30. 1. 2013.
Zhotovení závěrečné inventarizační zprávy bylo stanoveno na 31. 1. 2013.

4. Den zahájení a ukončení inventarizačních prací:
Den zahájení fyzické inventury: 3. 12. 2012
Den ukončení fyzické inventury: 18. 1. 2013
Den zahájení dokladové inventury: 10. 1. 2013
Den ukončení dokladové inventury: 29. 1. 2013
Předložení konečného inventarizačního zápisu: 31. 1. 2013

Zhodnocení inventarizace
Inventarizace proběhla v souladu s platnými předpisy a dle příkazu ředitele organizace. Veškerá dokumentace (jmenování a proškolení ÚIK, DIK, plán inventur na rok 2012, inventurní soupisy, inventurní zápisy a přílohy) související s průběhem inventarizace jsou uloženy u účetní organizace.
Při provádění fyzické inventury majetku ke dni 31. 12. 2012 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem a stavem majetku uvedeným v inventurních soupisech. Stavy majetku uvedené v inventurních soupisech ke dni 31. 12.2012 souhlasí se stavem vedeným v účetnictví.
S výsledky inventarizace byli hmotně odpovědní zaměstnanci seznámeni.

Sestavil: Bc. Barbora Brveníková
Schválil: Mgr. Petr Augustinský

Předseda ÚIK: Marcela Stonawská
Členové ÚIK : Kamil Malohlava
Mgr. Jana Dětská

Pohledávky a závazky organizace

Pohledávky
Pohledávky organizace jsou v celkové částce 542 528,00 Kč. Jedná se o pohledávky k účtům 314 – poskytnuté provozní zálohy (energie), 335 – pohledávky za zaměstnanci (poskytnuté provozní zálohy, exekuce, poskytnuté půjčky), 381 – náklady příštích období.
Nejvýznamnější část pohledávek tvoří účet 315 a 377 - pohledávky za ošetřovné a výživné, které jsou v celkové částce 508 729,00 Kč.
Závazky
Organizace má pouze krátkodobé závazky z pracovněprávních vztahů – mzdové náklady za prosinec 2012 a závazky dodavatelům rovněž za prosinec 2012.

Výsledky kontrol
V organizaci byla provedena kontrola OSSZ v Novém Jičíně, která byla zaměřena na kontrolu pojistného plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Opatření k nápravě neuloženo.
Dále byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatních povinností plátce pojistného a to VZP v Novém Jičíně. Opatření k nápravě neuloženo.

Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti
Zaměstnanci budou se zprávou o činnosti organizace za rok 2012 seznámeni na nejbližší pracovní poradě.

IVyhodnocení povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v organizaci je 19,68 osob z toho povinný podíl 4% je 0.
návštěvníků stránky
celkem34 417