Svet-Stranek.cz
Dětský domov Příbor

Výroční zpráva 2011/2012:

Výroční zpráva 2011/2012

Obsah
Obsah

Základní charakteristika zařízení
Údaje o zaměstnancích
Údaje o dětech
Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Údaje o výsledcích vzdělávání
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Kontrolní činnost
Základní údaje o hospodaření
Údaje o zapojení dětského domova do rozvojových a mezinárodních projektů
Údaje o zapojení dětského domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Údaje o spolupráci dětského domova s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Základní charakteristika zařízení

Název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 607, 742 58 Příbor
Telefon/fax: 556 725 103, telefon: 556 722 216
Datová schránka: 5h5gync
E-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz
Internetové stránky: www.detskydomovpribor.freepage.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47998296, IZO: 102856729
Ředitel: Mgr. Petr Augustinský
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Zahájení provozu: 29.1.1950


Dětský domov v Příboře je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Do zařízení jsou umísťovány děti na základě rozhodnutí soudu formou předběžného opatření nebo nařízení ústavní výchovy.
S účinností od 1.7.2001 přešel dětský domov do působnosti Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku Moravskoslezského kraje .
Součástí dětského domova je školní jídelna.
Do dětského domova se zpravidla umisťují děti ve věku od 3 do 18 let, případně zůstávají v domově na základě dohody mezi klientem a dětským domovem maximálně do 26 let, tj. do ukončení přípravy na povolání. Kapacita dětského domova je 27 dětí (povolena výjimka) ve třech rodinných skupinách. Provoz je celoroční s celodenní péčí, poskytující dětem plné přímé zaopatření. Do zařízení jsou zařazovány děti prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně.
Činnost dětského domova je vedena dle organizačních směrnic a legislativních předpisů (zejména dle zákona č.109/2002 Sb., školského zákona, zákoníku práce a dalších.)
V dětském domově je stanovený organizační řád, který obsahuje strukturu řízení zařízení, vnitřní řád, roční plán výchovně vzdělávací činnosti, z kterého se odvíjí týdenní plány činnosti jednotlivých výchovných pracovníků a rodinných skupin. Velká pozornost je věnována programům rozvoje osobnosti dětí, který zpracovávají vychovatelé od nástupu dítěte do dětského domova až do doby jeho odchodu. Dlouhodobý záměr dětského domova sleduje potřeby materiálního zabezpečení v rámci rozpočtu a potřeby dětí v plném přímém zaopatření. Plánuje se další vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou vytvářeny podmínky pro doplnění potřebného vzdělání zaměstnanců.
Údaje o zaměstnancích
(k 31.8.2012)
Počet zaměstnanců
celkem 20
z toho pedagogických 10
z toho nepedagogických 10
z toho MD 0

Vzdělání zaměstnanců
VŠ 8
VOŠ 0
SŠ 4
Vyučen 8


Údaje o dětech

Celkový počet dětí
k 1.9.2011 22
k 31.8.2012 21 z toho dívek 9

Nově přijato celkem 3 z toho dívek 2
na základě předběžného op. 2 z toho dívek 1
na základě nařízení úst. vých. 1 z toho dívek 1
jiné 0 z toho dívek 0

Příchod
z rodiny 0 z toho dívek 0
z pěstounské péče 0 z toho dívek 0
z jiného zařízení 3 z toho dívek 2
jiný 0 z toho dívek 0

Odchody celkem 4 z toho dívek 1
dovršení zletilosti 2 z toho dívek 1
na základě rozhodnutí soudu 0 z toho dívek 0
ukončení UV, PO 1 z toho dívek 0
přemístění do DDŠ, VÚ 0 z toho dívek 0
do pěstounské péče 1 z toho dívek 0
jiné 0 z toho dívek 0
Věkové složení dětí (k 31.8.2011)
od 3 do 6 let 0 z toho dívek 0
od 6 do 14 let 8 z toho dívek 4
od 15 do 18 let 10 z toho dívek 4
od 18 let 3 z toho dívek 1

Zařazení dětí do jednotlivých typů škol
MŠ 1 z toho dívek 1
ZŠ 16 z toho dívek 7
U, OU, SOU 1 z toho dívek 0
SŠ 2 z toho dívek 1
VOŠ, VŠ 1 z toho dívek 0


Útěky dětí

celkem 6
z toho vzdálení (během dne) 0 z toho dívek 0
do 24 hodin 5 z toho dívek 2
nad 24 hodin 1 z toho dívek 0

způsob útěku
z DD (z akce DD) 0 z toho dívek 0
nenávrat z dovolenky 1 z toho dívek 1
z vycházky 0 z toho dívek 0
ze školy 3 z toho dívek 2
jiný 2 z toho dívek 1


Úrazy dětí
celkem 2
z toho registrovaných 2
z toho odškodněných 2


Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ve školním roce 2011/2012

V září 2012 nastoupily děti do těchto prvních ročníků:
SOŠ, VOŠ a SOU Kopřivnice – obor Karosář
OU a PŠ Nový Jičín – obor Stravovací a ubytovací služby
SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R.– obor Kuchař – číšník pro pohostinství
SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R.- obor Gastronomie
SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba – obor Gastronomie, hotelnictví a turismus
Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky Frenštát p. R.- obor Elektrotechnika
Údaje o výsledcích vzdělávání

Ve školním roce 2011/2012 úspěšně studenti dokončili:
SŠ Šenov u Nového Jičína – obor Truhlář
SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba – obor Pečovatelské služby

Ve školním roce 2011/2012 student nedokončil:
SŠ Šenov u Nového Jičína – obor Zedník – opravný termín byl stanoven na září 2012


Seznam dětmi navštěvovaných pravidelných volnočasových aktivit

Florbal 5
Fotbal 2
Angličtina 12
Aikido 2
Aerobik 2

Tábory, ozdravné a vzdělávací pobyty a víkendové akce:

Ve školním roce 2011/2012 děti absolvovaly:
- 3 ozdravné pobyty v Beskydech
- 2 víkendové vzdělávací pobyty – finanční gramotnost a vstup do života
- 2 víkendové pobyty s výukou angličtiny
- vánoční pobyt – Duhové vánoce
- letní tábory:
- Taneční léto Kunčice pod Ondřejníkem
- Letní kemp „7 divů Irska“ Prostřední Bečva
- Mixer Kletné
- Letní tábor „Na Myšinci“
- ozdravný pobyt u moře pro zdravotně znevýhodněné


Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů probíhá na základě Ročního plánu výchovně vzdělávací činnosti a Minimálního preventivního programu pro daný školní rok. Plánované aktivity jsou jednotlivými vychovateli začleňovány do Týdenních programů výchovně vzdělávací činnosti. V případě výskytu sociálně patologických jevů se postupuje dle metodických pokynů a směrnic, jednotlivé případy projedná pedagogická rada a další postup je zaznamenán do osobního spisu dítěte.


Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V průběhu školního roku 2011/2012 probíhalo stejně jako v letech předešlých další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve sledovaném období absolvovali zaměstnanci následující:
- Typologie MBTI (3)
- Sebezkušenostní výcvik – 1. modul (1)
- Emoční a sociální rozvoj osobnosti (3)
- Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy – stres, prevence, násilí (1)
- Aktuální změny právních předpisů v praxi řízení školských zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy (1)
- Metodické setkání ředitelů (1)
- Tandem – efektivní řízení týmu 1. modul (2)


Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Ve školním roce 2011/2012 se dětský domov účastnil mnoha kulturních, vzdělávacích a zejména sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější patřily:
- Turnaj v mini kopané – Budišov nad Budišovkou
- Florbal cup – Havířov
- Regionální sportovní hry dětských domovů – Ostrava-Zábřeh
- Florbalový turnaj – Ostrava-Dubina
- Celorepublikové sortovní hry dětských domovů – Ostrava-Zábřeh
- Dětská olympiáda – Jistebník
- Slavnostní zakončení 7. ročníku projektu výuky AJ Pod křídly – Praha
- Vlak štěstí a naděje – internetová dražba obrázků


Kontrolní činnost

Ve školním roce 2011/2012 proběhly 2 kontroly dozorového státního zástupce, při kterých nebyly zjištěny žádné závažné závady.


Základní údaje o hospodaření (za rok 2011)


1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů a účelových prostředků od zřizovatele

Název Závazný ukazatel Čerpáno
Provozní dotace celkem
8 848 000,00 8 848 000,00
z toho:
Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 6 631 000,00
6 631 000,00
Prostředky na platy pedagogů 2 997 000,00
2 997 000,00
Prostředky na platy nepedagogů 1 809 000,00
1 809 000,00
OON nepedagogové 82 000,00
82 000,00
Zákonné odvody 1 661 000,00
1 654 473,00
FKSP 48 000,00
48 060,00
Přímý ONIV - náhrady 20 000,00 15 759,00
Přímý ONIV - přímý
14 000,00
24 708,00
Posílení platové úrovně p.p.ÚZ 33027

315 000,00 315 000,00
Prostředky na platy
233 000,00 233 000,00
Zákonné odvody + FKSP
82 000,00 82 000,00
Rozvojový program „Hustota a specifika“
ÚZ 33015 135 000,00 135 000,00
Prostředky na platy 100 000,00 100 000,00

Zákonné odvody 34 000,00 34 000,00

FKSP 1 000,00 1 000,00

Provozní náklady 1 676 000,00 1 676 000,00

Krytí odpisů ÚZ 00205 91 000,00 91 000,00

2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat

Celkový počet zaměstnanců : 20
z toho pedagogičtí zaměstnanci : 10
ostatní zaměstnanci : 10

Průměrný plat
Pedagogičtí prac. 26 917,00

Nepedagogičtí prac. 15 909,00

3. Rozbor výnosů z vlastní činnosti

Účet Název účtu Částka
602.0505 Stravné zaměstnanci 59 931,00

602.0520 Předpis ošetřovné 103 641,00

648.0300 Čerpání fondů - dary 60 074,68

648.0320 Čerpání fondů – nesoulad V a N 164 196,48

648.0400 Čerpání fondů – fond odměn 34 232,00

649.0330 Předpis přídavky na děti 121 440,00

649.0350 Příspěvek akce „Člověk hledá člověka“ 7 969,00

649.0400 Náhrada útěky z DD 1 557,00

649.0444 Opravy předchozích účetních období 80 825,90

662.xxxx Úroky banka 140,62

Výnosy z vlastní činnosti celkem 634 007,68


4. Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku
Účet Název účtu Částka
501. Spotřeba potravin 546 379,01

501. Ostatní spotřeba materiálu 394 548,59

502. Spotřeba energií 409 521,09

511. Opravy, údržba 55 207,00

512. Cestovné 8 848,00

518. Služby( poštovné, popl. telefon, internet…ost.služby) 457 443,76

521. Mzdy z fondu odměn 25 356,00

524.
Zákonné odvody z fondu odměn 8 622,00
527.
FKSP z fondu odměn a doplatek 558,80
528. Ostatní sociální náklady 125 703,00

531. Silniční daň 1 200,00

538. Jiné daně a poplatky 50,00

551. Odpisy majetku 101 164,00

569. Ostatní finanční náklady 10 257,00

549. Ostatní finanční náklady 256 149,43

Náklady na provoz celkem 2 401 007,68

Náklady na provoz celkem : 2 401 007,68 Kč
Náklady z vlastní činnosti celkem : 634 007,68 Kč
Náklady z prostředků zřizovatele : 1 767 000,00 Kč ( příspěvek na provoz + odpisy)


5. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření organizace v roce 2011 je 0,- Kč a je ovlivněn opravami účetních operací a postupů za účetní období roku 2001 až 2009. Opravy jsou zachyceny na nákladovém účtu 549.0444 a výnosovém účtu 649.0444.Sponzoři

- Sponzorský dar ve výši 5.000,-Kč na rozvoj dětského domova – Obec Lichnov
- Sponzorský dar ve výši 43.524,-Kč formou 18600 ks kartiček s motivy Šmoulů – AHOLD Czech Republic a.s.
- Sponzorský dar ve výši 1.770,-Kč formou 3 ks fotbalových míčů – Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
- Sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč na rozvoj a činnost dětského domova – Asompo, a.s.
- Sponzorský dar ve výši 7.397,-Kč formou herní konzoly X-BOX – Pavel Stareček
- Sponzorský dar ve výši 2.500,- Kč formou mikulášských balíčků – Jozef Hájčik
- Sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč na rozvoj dětského domova – Jaroslav Krhut
- Sponzorský dar ve výši 30.000,-Kč na rozvoj dětského domova – PLAKOR Czech s.r.o.
- Sponzorský dar ve výši 15.720,-Kč na podporu pohybových aktivit – plavání dětí – NADACE TÁTA A MÁMA

Všem sponzorům děkujeme.


Údaje o zapojení dětského domova do rozvojových a mezinárodních projektů

I nadále je dětský domov zapojený do projektu Accenture Academy realizovaný občanským sdružením Člověk hledá člověka. Projekt Accenture má za cíl pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let, které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice.

Ve školním roce 2011/2012 se dětský domov stal aktivním partnerem projektu „Vím, co chci – Vím, jak na to“ jehož řešitelem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Účelem projektu je zlepšení podmínek výchovy a vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním, posílení odborných kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, řešení obtížných životních situací dětí a podpora vzájemného sdílení a předávání zkušeností. Cílovou skupinou jsou děti se sociálním znevýhodněním, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školských zařízení a vedoucí pracovníci školských zařízení. Realizace projektu je plánována na období 2012 až 2014.


Údaje o zapojení dětského domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Ve školním roce 2011/2012 se dětský domov stal partnerem projektu „Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji“, jehož řešitelem je Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace. Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací program pro zaměstnance dětských domovů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o zvýšení jejich odborných, metodických, jazykových, personálních, ICT dovedností a vědomostí. Celý vzdělávací projekt je rozdělen na moduly tak, aby zajistily kompletní potřeby těchto zaměstnanců. Zapojením moderních výukových metod za použití moderních technologií ICT bude zajištěn vznik znalostní databáze, které je možné využívat při kontinuálním vzdělávání nových zaměstnanců i po skončení projektu.


Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Ve školním roce 2011/2012 dětský domov nepředložil a nerealizoval projekt financovaný z cizích zdrojů.

Údaje o spolupráci dětského domova s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Základní odborová organizace při dětském domově zanikla k 1.7.2009. Dětský domov využil možnosti většinové úhrady ozdravných pobytů pro děti ze strany Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů a zajistil 3 ozdravné pobyty v Beskydech pro děti ve školním roce 2011/2012.

Závěr

Rámcové cíle stanovené Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2011/2012 byly splněny. Díky navázaným kontaktům jsme i v tomto školním roce využívali věcných a finančních sponzorských darů, které byly použity na zvýšení kvality života dětí v dětském domově i na akcích mimo dětský domov. Zmínit musíme také dobrou spolupráci s jednotlivci i organizacemi, kteří se podílejí na zajišťování volnočasových aktivit dětí, a to jak formou jednodenních či nárazových akcí, tak formou vícedenních pobytů, táborů a rekreací.
Pro nadcházející školní rok 2012/2013 zůstává i nadále prioritou zajištění kvalitní individuální a skupinové péče o děti umístěné do dětského domova. Nadále pak průběžné zabezpečení vhodných materiálně technických podmínek pro tyto děti a kompletní dokončení rekonstrukce střechy a podkroví dětského domova, která byla započata ve školním roce 2011/2012. V neposlední řadě je prioritní zájem o umístění dětí zpět do rodin či náhradní rodinné péče.

V Příboře dne 3.10.2012
Mgr. Petr Augustinský, ředitel
návštěvníků stránky
celkem34 417